ISO 22000

Cũng là RQS chứng nhận Bahraman đạt tiêu chuẩn ISO 22000, 2005 là năm ban hành. ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tên đầy đủ là ISO 22000 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm). Phạm vi cũng là: Đóng gói và bán buôn

Gọi Ms Thảo
%d bloggers like this: